
پروفایل تغییر کلمه عبور بیمه نامه ها لیست شبکه بازاریابان شبکه بازاریابان معرفی شدگان صورتحساب گزارش عملکرد من قرارداد مدیریت صورتحساب مدیریت صورتحساب پاداش مدیریت پرداخت ها مدیریت بیمه نامه ها صفحه اصلی شبکه بازاریاب گالری تصاویر نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

بازیابی رمز عبور ایجاد حساب کاربری

کد معرف

ایجاد حساب کاربری

معرف شما: امین قاسمیان

ورود به حساب کاربری

بازیابی رمزعبور

تایید کد

تغییر رمز عبور

صفحه اصلی شبکه بازاریاب گالری تصاویر نقشه سایت
حوادث

حوادث

بیمه نامه حوادث

بیمه نامه حوادث انفرادی بیمه نامه ای است که به موجب آن یک طرف (بیمه گذار/بیمه شده) تعهدمی کند درازای پرداخت وجه یا وجوهی(حق بیمه) ازطرف دیگر(بیمه گر/شرکت بیمه) درصورت وقوع یا بروزحادثه غرامت وارده براوراجبران نموده ویا وجه معینی را بپردازد.

حادثه عبارت است از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده و به جرح، نقص عضو، ازکارافتادگی یا فوت بیمه شده منجر گردد. 

کلیه اشخاص به این بیمه نامه نیاز دارند( انفرادی یا گروهی).  

 

الف) خطرات تحت پوشش در بیمه حوادث

1. فوت

به معنای مردن است، که در صورت فوت به علت حادثه، سرمایه بیمه به ذینفع (های) معین شده در بیمه نامه و یا وراث قانونی بیمه شده پرداخت می شود.

 

2. نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم

نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم عبارت است از قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن که ناشی از حادثه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.

بسته به وسعت ضایعه، نقص عضو و ازکارافتادگی کلی یا جزئی است. اگر نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم کلی باشد، کل سرمایه تعیین شده در بیمه نامه پرداخت می شود. ولی اگر نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم جزئی باشد، درصدی از سرمایه بیمه متناسب با ضایعه به وجود آمده پرداخت می گردد.

 

3. جبران هزینه پزشکی

هزینه پزشکی عبارت است از هزینه هایی که در صورت تحقق خطرات موضوع بیمه نامه، بیمه شده به طور مستقیم در مقابل دریافت خدمات درمانی متحمل می گردد

  • هزینه پزشکی قابل پرداخت توسط بیمه گر عبارت است از مبلغ مندرج در صورت­حساب درمانی مربوطه و یا حداکثر هزینه پزشکی مورد تعهد بیمه گر، هر کدام که کمتر باشد .
  • هزینه پزشکی شامل هزینه هایی است که بیمه شده ظرف مدت دو سال از تاریخ تحقق خطر تحت پوشش برای هر حادثه موضوع بیمه متحمل شده است.
  • حداکثر سرمایه جبران هزینه پزشکی 20درصد سرمایه فوت و نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم و کلی می باشد .
 

4.غرامت روزانه عمومی

غرامت روزانه عمومی عبارت است از مبلغی که در ایام از کار افتادگی موقت بیمه شده به علت تحقق خطر موضوع بیمه به بیمه شده پرداخت می گردد.ازکارافتادگی موقت به مفهوم از دست دادن موقت توانایی جسمی و یا روانی بیمه شده است که در اثر تحقق خطر موضوع بیمه به تشخیص پزشک، بیمه شده را از انجام وظایف شغلی باز می دارد.

حداکثر سرمایه غرامت روزانه عمومی 5درهزارسرمایه فوت و نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم و کلی می باشد.


تعهدات بیمه گر در پرداخت غرامت روزانه عمومی عبارتند از:

  • تعهد بیمه گر در مورد پرداخت غرامت روزانه عمومی در صورتی است که حادثه در مدت اعتبار
  • بیمه نامه تحقق یافته و حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ وقوع حادثه منجر به ازکارافتادگی موقت بیمه شده گردد.
  • بیمه گر درصورتی غرامت روزانه عمومی را پرداخت خواهد کرد که ازکارافتادگی موقت به تایید پزشک معتمد بیمه گر رسیده باشد.
  • تعهد بیمه گر درخصوص غرامت روزانه عمومی از چهارمین روز ازکارافتادگی موقت شروع و حداکثر به مدت یک صد و هشتاد روز ادامه خواهد داشت.
  • چنانچه از کار افتادگی موقت موجب بستری شدن بیمه شده در بیمارستان گردد، تعهد بیمه گر از چهارمین روز ازکارافتادگی شروع و حداکثر به مدت همان یکصد و هشتاد روز ادامه خواهد داشت.
 

5. غرامت روزانه بستری شدن در بیمارستان

غرامت روزانه در بیمارستان عبارت است از مبلغی که در ایام بستری شدن در بیمارستان به علت تحقق خطر موضوع بیمه به بیمه شده پرداخت می گردد و ازکارافتادگی موقت به مفهوم از دست دادن موقت توانایی جسمی و یا روانی بیمه شده است که در اثر تحقق خطر موضوع بیمه به تشخیص پزشک، بیمه شده را از انجام وظایف شغلی باز می دارد.

حداکثر سرمایه غرامت روزانه بستری شدن در بیمارستان 5 درهزارسرمایه فوت و نقص‌عضو یا ازکارافتادگی دائم و کلی می باشد.

  

· تعهدات بیمه گر در پرداخت غرامت روزانه بیمارستانی عبارتند از:

  • تعهد بیمه گر در پرداخت غرامت روزانه در بیمارستان در صورتی است که حادثه در مدت اعتبار بیمه نامه تحقق یافته و حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ وقوع حادثه منجر به از کار افتادگی موقت و بستری شدن بیمه شده در بیمارستان گردد.
  • غرامت روزانه بیمارستانیتعهد بیمه گر از چهارمین روز بستری شدن بیمه شده در بیمارستان شروع و حداکثر به مدت 90 روز ادامه خواهد داشت.